nie pobieramy opłat za korzystanie z serwisu!
1. Nadaj bezpłatnie ofertę pracy

zobacz regulamin serwisu

2. Zaczekaj na akceptację moderatora

pracujemy: pn - pt 8.00 - 18.00

Zatrudnienie pracownika
LiderPracy.pl > Dla pracodawcy

Zatrudnienie pracownika


Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiąganie coraz wyższych zysków, co wiąże się z koniecznością nieustannego rozwoju. Istotnym elementem rozwijania działalności, obok wdrażania innowacji i działań marketingowych jest zarządzanie zasobami ludzkimi.

Wykwalifikowana i kompetentna kadra to dla przedsiębiorstwa najważniejsze ogniwo w budowaniu silnej pozycji na rynku. Dlatego pozyskanie dobrego pracownika, spełniającego oczekiwania i wymagania pracodawcy to często długi i żmudny proces. Dodatkowo po zakończeniu procesu rekrutacji dochodzi szereg formalności, które należy dopełnić aby zatrudnić wybraną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Duże firmy i korporacje zazwyczaj mają w ramach swojej organizacji specjalne działy HR, które zajmują się całym procesem od początku do końca. Pozostali przedsiębiorcy muszą polegać na własnej wiedzy i znajomości przepisów, aby nie popełnić błędu i nie narazić się na kłopoty.

Podstawową kwestią, jaką musi znać pracodawca jest rozróżnienie umów zawieranych z pracownikiem. Stosunek pracy powstaje bowiem wyłącznie na podstawie umowy o pracę, gdzie pracownik zobowiązuje się do wykonania określonych czynności w miejscu i ramach czasowych określonych przez pracodawcę.

Regulacje prawne dotyczące tego rodzaju umów zawiera Kodeks Pracy. Inne rodzaje umów zawieranych z pracownikiem np. umowa o dzieło czy zlecenie podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.

Najczęściej stosowana umowa o pracę musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności, najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika. Powinna ona precyzować rodzaj wykonywanej pracy, miejsce i wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenie. Umowa taka może być zawarta na czas nieokreślony, ale również na okres próbny, czas określony lub na zastępstwo czy czas wykonania określonej pracy.


Przyjmując daną osobę do pracy, pracodawca ma prawo zażyczyć sobie następujące dokumenty: świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia, świadectwa potwierdzające wykształcenie, a także orzeczenie o niekaralności. Pracownik powinien również wypełnić kwestionariusz osobowy, który z pozostałymi dokumentami będzie składnikiem jego akt osobowych. Kolejnym obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia w ZUS w terminie 7 dni od daty jego zatrudnienia.

Dopuszczenie pracownika do pracy wiąże się również z koniecznością orzeczenia lekarskiego o zdolności pracownika do wykonywania pracy, a także przeszkolenia go z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zapoznanie się z zasadami BPH i instruktażem pracowniczym powinno być poświadczone przez pracownika na piśmie, zaś dokument załączony do akt osobowych. Przepisy regulują także kwestię prowadzenia dla każdego pracownika ewidencji czasu pracy oraz wynagrodzenia.

Wszystkie powyższe obowiązki wynikają z przepisów, a kwestię ich dopełnienia może kontrolować Państwowa Inspekcja Pracy, która w przypadku wykrycia błędów i uchybień może ukarać przedsiębiorcę nawet grzywną.